Gemensam strategi för ett blomstrande näringsliv

Hudiksvall ska vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i år 2020 enligt kommunens vision. Ett av målen för att nå dit är ett blomstrande näringsliv och det kräver insatser på bred front.

Från kommunen i form av god myndighetsutövning och service, från näringslivskontoret i form av stöd för personer som vill starta, utveckla eller etablera företag i kommunen samt inte minst satsningar från de lokala företagarna.  Hudiksvalls kommun fick en blygsam placering i Svenskt Näringslivs ranking om Företagsklimat i våras. Ett gott företagsklimat är en grundläggande förutsättning för att nå visionen, så insatser för att förbättra företagsklimatet är en prioriterad fråga.

Kommunen har beslutat att arbetet med ett blomstrande näringsliv ska ske i nära samarbete med näringslivet genom Kommun och Näringsliv i Samverkan (KNS). Allt arbete koordineras i den strategiska affärsplanen Blomstrande Näringsliv som togs fram på KNS under 2013 och uppdateras kontinuerligt.

Kommunen har en väldigt viktig roll för att få till ett förbättrat företagsklimat och tillsatte därför i höstas en tjänstemannagrupp med uppdrag att ta fram konkreta åtgärder på hur kommunen kan förbättra sin myndighetsutövning och service till företag.

Den 16 juni fattade kommunfullmäktige beslut utifrån gruppens förslag. Detta var vad som bestämdes:

Utbildning för alla politiker och tjänstemän med företagskontakter
Alla chefer, handläggare och politiker i kommunen som möter företagare i sitt arbete ska gå utbildningen Förenkla – helt enkelt som erbjuds av Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket. Det är en 4-dagars utbildning för kommuner som vill förbättra företagsklimatet. Utbildningen ska leda till ökad förståelse för företagarnas villkor och ge snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden. Den ska även ge ett positivt förhållningssätt till företagande och stärka medarbetare.

Företagslots
Kommunen ska införa en tydlig funktion och struktur för hur de ska sköta kontakten med företag. Genom att införa en funktion för att vägleda företagare – företagslotsning – ska kommunen öka kvaliteten i sina näringslivstjänster och möjliggöra att korrekt myndighetsutövning och effektiv servicenivå tillhandahålls.

Projektledare
En person ska anställas som projektledare under 3 år för att genomföra ovanstående förändringsarbete och andra åtgärdsförslag med syfte att förbättra myndighetsutövning och service.

- Kommunens beslut är mycket positivt och blir en viktig del i den gemensamma affärsplanen för ett blomstrande näringsliv. Det är kraftfulla åtgärder som när de är implementerade kommer ge positiv effekt på den service vi som kommun ger företagen. Vad jag tycker är viktigt att påpeka är att de förslag som beslutats ligger i linje med de önskemål vi på HNA fått ta del det senaste året från våra lokala företag och vad som framkommer när företagsklimatfrågor diskuteras, exempelvis inom ramen för Svenskt Näringslivs kommunmöten om företagsklimat. Förbättrad myndighetsutövning och service är bland de viktigaste åtgärder kommunen kan genomföra för att förbättra företagsklimatet och bidra till vår målsättning om ett blomstrande näringsliv, säger Mattias Durnik, VD på HNA.


För att samordna arbetet och säkerställa att samtliga berörda parter arbetar efter en och samma strategi så har en samordningsgrupp med strategiskt ansvar inrättats under våren hos KNS. I den gruppen ingår kommunchef Bengt Friberg, kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, KNS ordförande Torbjörn Jonsson och HNAs VD Mattias Durnik. Dessutom ingår Moniqa Klefbom, projektledare för Framtidspaket Hudik, som resurs för samordning och kommunikation.

I höst fortsätter utvecklingen och genomförandet av de aktiviteter som finns i affärsplanen. Inom ramen för Företagsdialogen planeras dels ett dialogmöte i september om företagsklimatet och i november sker det årliga mötet om affärsplanen, där näringslivet och kommunen gemensamt ska utveckla arbetet för att skapa ett blomstrande näringsliv i Hudiksvalls kommun.

Inom kort kommer en uppdaterad version av affärsplanen att finnas tillgänglig på HNAs webbplats. Tills vidare går den nuvarande versionen att ladda hem här.

< Tillbaka